Biz hakda

Biz hakda

30 ýyl hemişelik magnitde jemlenýär!

"Zhaobao Magnet Group" 1990-njy ýyllaryň başynda döredilip, Hytaýda seýrek toprak hemişelik magnit önümlerini öndürmek bilen meşgullanýan iň irki kärhanalardan biridir.Çig maldan taýýar önümlere çenli doly önümçilik zynjyrymyz bar.Gözleg we ösen önümçilik enjamlaryna yzygiderli maýa goýumlary arkaly, 20 ýyllyk ösüşden soň gözleg, önümçilik we satuwy birleşdirýän hemişelik magnit önümleriniň uly göwrümli toplumlaýyn üpjün edijisine öwrüldik.Önümlerimiz dürli magnit materiallaryny öz içine alýar, şol sanda NdFeB magnit, SmCo magnit, ferrit magnit, birleşdirilen NdFeB magnit, rezin magnit we dürli magnit önümleri, magnit gurnamalary, magnit gurallary, magnit oýnawaçlar we ş.m. Kompaniýa ISO14001, OHSAS18001, IATF16949 we geçdi beýleki degişli ulgam şahadatnamasy.

sdv

Tehnologiýa toplanylandan soň, önümlerimizde ajaýyp magnit yzygiderliligi, ýokary temperatura garşylygy, poslama garşylygy we beýleki artykmaçlyklary bar.Ösen önümçilik synag enjamlary we ulgamyň doly kepilligi bilen, birinji derejeli tygşytly önümlerimize ýetdik. Müşderilerimizi has gowy ýerleşdirmek üçin Demirgazyk Amerikada, Europeewropada we beýleki ýurtlarda köp satuw hyzmat torlaryny döretdik. Bizde giň we çuňňur bar. “General”, “Ford”, “Samsung”, “Hitachi”, “Haier”, “Millet”, “Foxconn” we ş.m. ýaly dünýädäki köp sanly kärhanalar bilen hyzmatdaşlyk. Müşderilere minnetdarlyk bildirýäris we hemişe bolşy ýaly müşderilere ýokary hilli we arzan önümler we ýakyn hyzmat bermäge çalyşýarys .Dünýäde ýokary hilli bolmak üçin, Karz, Ösüş we innowasiýa bilen Ösüş gözläň, Hemmäňizi öňe sürüň!Zhaobao adamlary ajaýyp döretmek üçin siziň bilen işleşmäge sabyrsyzlyk bilen garaşýarlar!

2019-njy ýyla çenli, ýurduň hemme künjegindäki müşderilere we satuw merkezlerine has gowy hyzmat edip biljek Hytaýyň şahamçalaryny döretdik.

Halkara bölüm döredileli bäri satuw görkezijileri ýylsaýyn ýokarlanýar.2019-njy ýylda daşarky eksportyň umumy paýy ýyllyk satuwyň 45% -ini emele getirdi.Olaryň arasynda Demirgazyk Amerikanyň müşderileri 55%, Europeanewropa we Aziýa müşderileri 40%,

takmynan_img (3)

Hil şahadatnamalary

IQNeT agzalarynyň biri bolan Germaniýanyň ygtyýarly şahadatnamasy DQS tarapyndan berlen IATF16949 (ISO / TS16949) hil dolandyryş ulgamy şahadatnamasyndan geçdik.Şeýle hem, hünärli önümleriň önümçiligini ýola goýmak üçin IQNeT agzalarynyň biri bolan Hytaýyň ygtyýarly şahadatnamasy CQC tarapyndan berlen daşky gurşaw we hünär saglygy we howpsuzlygy dolandyryş ulgamy şahadatnamasyndan ISO14001 we ISO45001 (OHSAS 18001) geçdik.RoHS, REACH we beýleki howply materiallardan (biziň QC toparymyz) yzygiderli ýa-da tertipsiz tertipleşdirilen üçünji tarap laboratoriýa synaglarynda, netijeler laýyk gelýär we degişli görkezmeleriň talaplaryna laýyk gelýär.Boş ýer çäklidir, beýleki şahadatnamalary tassyklamak üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.Şol bir wagtyň özünde, kompaniýamyz siziň talaplaryňyza görä bir ýa-da birnäçe şahadatnama üçin şahadatnama alyp biler.Jikme-jiklikler üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

  • CPSIA
  • EN71
  • IATF16949
  • ISO14001
  • ISO45001 (ISO18001)
  • GÖR. .N
  • ROHS
  • CHCC
  • CP65

Satuw toparymyz

satuw toparymyz

Satuw toparymyzyň Europeanewropa we Amerikan bazarlarynda 15 ýyldan gowrak hyzmat tejribesi bar!

7 * 24 sagat öz wagtynda jogap beriň!