Önümler

 • 30 ýyl Neodymium Magnet Zawody ýöriteleşdirilen magnit

  30 ýyl Neodymium Magnet Zawody ýöriteleşdirilen magnit

  Material: Sintirlenen neodiý-demir-bor (NdFeB)

  Öndürijiligi: omöriteleşdirilen (N33 N35 N38 N40 N42 N45 N48 N50 N52 ……)

  Örtük: omöriteleşdirilen (Zn, Ni-Cu-Ni, Ni, Altyn, Kümüş, Mis, Epoksi, Chrome we ş.m.)

  Ölçege çydamlylygy: diametri / galyňlygy üçin ± 0.05mm, ini / uzynlygy üçin mm 0,1mm

  Magnitizasiýa: Galyňlygy magnitlenen, eksenel magnitlenen, diametrli magnitlenen, köp polýus magnitlenen, radial magnitli.

  Şekil: omöriteleşdirilen (blok, disk, silindr, bar, halka, hasaplaýjy, segment, çeňňek, käse, trapezoid, tertipsiz şekiller we ş.m.)

  Ölçegi: Dürli görnüşler ýa-da müşderileriň haýyşy boýunça

  Gaýtadan işlemek hyzmaty: Kesmek, galyplamak, kesmek, urmak

  Eltip beriş wagty: 20-25 gün

 • Qualityokary hilli ýöriteleşdirilen zawod lomaý neodimi blok magnitleri

  Qualityokary hilli ýöriteleşdirilen zawod lomaý neodimi blok magnitleri

  Neodiý ferromagnit metal bolup, tygşytly baha nokadynda aňsatlyk bilen magnitlenýär.Hemişelik magnitlerden Neodymium iň güýçlidir we ululygy üçin samarium kobalt we keramiki magnitlerden has ýokary göterijidir.Samarium kobalt ýaly beýleki seýrek ýer magnitleri bilen deňeşdirilende, uly Neodymium magnitleri hem has amatly we çydamly.Neodiminiň iň uly güýç-agram gatnaşygy we dogry temperaturada ulanylanda we saklanylanda demagnetizasiýa garşy ýokary garşylygy bar.

 • 30 ýyllyk Hytaý zawodynyň lomaý satuwy N52 Neodimiý magnitleri Disk tegelek neodim magnit

  30 ýyllyk Hytaý zawodynyň lomaý satuwy N52 Neodimiý magnitleri Disk tegelek neodim magnit

  Meşhurlyk gazanan NdFeB magnitiniň aýratyn bir görnüşi soňky ýyllar N52 tegelek disk magnitidir.Bu magnitler neodiý, demir we bor kombinasiýasyndan ýasalan we häzirki wagtda bar bolan iň güýçli magnit materialy.N52 magnit iň ýokary energiýa önümi 52 MGOe (Mega Gauss) Oersteds), islendik magnit materialy üçin iň ýokary baha.Bu ajaýyp güýçli magnit meýdanlaryny öndürip biljekdigini aňladýar dürli programmalar üçin ideal etmek.

 • Hytaý 30 ýyllyk zawod tegelek disk diski bilen üpjün edýär Imanes De Neodimio N52 Neodymium Magnet

  Hytaý 30 ýyllyk zawod tegelek disk diski bilen üpjün edýär Imanes De Neodimio N52 Neodymium Magnet

  Neodim lron Bor (NdFeB) magnitleri seýrek topragyň bir görnüşidir Ajaýyp güýçli magnit häsiýetleri bilen bahalandyrylýan magnit.NdFeB magnitleri iň güýçli hemişelik bolmagy bilen bellidir magnitler bar.we giň gerimde ulanylýar elektrik hereketlendirijilerinden magnit şaý-seplerine çenli goşundylar.

 • Altyn üpjün ediji dürli şekilli ýöriteleşdirilen magnit çarçuwasyny üpjün edýär

  Altyn üpjün ediji dürli şekilli ýöriteleşdirilen magnit çarçuwasyny üpjün edýär

  Zyňylýan stansiýa üçin hemişelik ýörite magnit süzgüji, magnit bölüji, gözenek magnit, 12000 Gauss magnit çyzgyly magnit paneli
  Magnit gözenekler diýlip hem atlandyrylýan Magnit gözenekleri erkin akýan önümlerden gara reňkli hapalanmagy aýyrmakda örän ökde. Dyrnaklar, taýaklar, hozlar, boltlar, bankalar we sim ýaly gara hapalary tehniki taýdan erkin işlemek bilen üpjün edýär.Haýsy programmaňyz bolsa, magnit şol islenmeýän gara metaly galyndy akymyňyzdan aýyrmagyň arzan usulydyr.Olara gaty az tehniki hyzmat gerek we dogry ideg bilen birnäçe ýyllap dowam edip biler.

 • Seýrek Earther Neodymi Magnit Material 6000-12000GS Magnit Çarçuwaly Magnit Hopper Trap Grate Magnit

  Seýrek Earther Neodymi Magnit Material 6000-12000GS Magnit Çarçuwaly Magnit Hopper Trap Grate Magnit

  Zyňylýan stansiýa üçin hemişelik ýörite magnit süzgüji, magnit bölüji, gözenek magnit, 12000 Gauss magnit çyzgyly magnit paneli
  Magnit gözenekler diýlip hem atlandyrylýan Magnit gözenekleri erkin akýan önümlerden gara reňkli hapalanmagy aýyrmakda örän ökde. Dyrnaklar, taýaklar, hozlar, boltlar, bankalar we sim ýaly gara hapalary tehniki taýdan erkin işlemek bilen üpjün edýär.Haýsy programmaňyz bolsa, magnit şol islenmeýän gara metaly galyndy akymyňyzdan aýyrmagyň arzan usulydyr.Olara gaty az tehniki hyzmat gerek we dogry ideg bilen birnäçe ýyllap dowam edip biler.

 • Intokary dykyzlykly magnit bar 12000 Gauss magnit bar

  Intokary dykyzlykly magnit bar 12000 Gauss magnit bar

  Magnit turbalar (Magnit bölüji çybyklar, Magnit silindrler, Magnit kartrijler we gutarnykly magnitler diýlip hem atlandyrylýar) magnit däl, çydamly poslamaýan polat turbada polýus bölekleri bilen ýygnanan gaty güýçli neodim magnitleri bilen ýasalýar.

 • Zawodyň lomaý satuwy 30x20x10 Güýçli neodiý N52 magnit

  Zawodyň lomaý satuwy 30x20x10 Güýçli neodiý N52 magnit

  * N52 Magnit 30x20x10 Neodiý magnitleri iň güýçli hemişelikdir.Häzirki wagtda magnit häsiýetleri bilen beýleki hemişelik magnit materiallaryndan has ýokary bolan seýrek ýer magnitleri.

  * Olaryň ýokary magnit güýji, demagnetizasiýa garşylygy, arzan bahasy we köpugurlylygy olary önümçilik we tehniki taýdan ulanmakdan başlap, şahsy taslamalara çenli amaly saýlamaga öwürýär.
 • Gönüburçly hasaplaýjylar Neodymium Magnit

  Gönüburçly hasaplaýjylar Neodymium Magnit

  Neodiý ferromagnit metal bolup, tygşytly baha nokadynda aňsatlyk bilen magnitlenýär.Hemişelik magnitlerden Neodymium iň güýçlidir we ululygy üçin samarium kobalt we keramiki magnitlerden has ýokary göterijidir.Samarium kobalt ýaly beýleki seýrek ýer magnitleri bilen deňeşdirilende, uly Neodymium magnitleri hem has amatly we çydamly.Neodiminiň iň uly güýç-agram gatnaşygy we dogry temperaturada ulanylanda we saklanylanda demagnetizasiýa garşy ýokary garşylygy bar.

 • 30 ýyllyk zawod göni satyjy alternatiw üçin super güýçli neodim magnit

  30 ýyllyk zawod göni satyjy alternatiw üçin super güýçli neodim magnit

  N52 tegelek disk magnitleri saklamak we esasanam peýdalydyr obýektleri ýerinde goramak.Olar köplenç senagat şertlerinde ulanylýar saklamak üçin maşynlara we enjamlara oturdylyp bilner bölekleri ygtybarly ýerde.Şeýle hem olar köplenç ulanylýar ýaly magnit podşipnikler üçin magnitler magnit bejergisi we magnit şaý-sepleri.

  Güýçlerinden başga-da, N52 tegelek disk magnitleri hem bar däl ululyk-güýç gatnaşygy üçin ukyply.Olar kiçi we ykjam şonda-da ägirt uly magnit güýji berip biler.Bu edýär nirede we enjamlaryň giň toplumynda ulanmak üçin amatly giňişlik ýokary.

 • Güýçli hemişelik neodim demir demir bor magnit disk magnit öndürijisini özleşdiriň

  Güýçli hemişelik neodim demir demir bor magnit disk magnit öndürijisini özleşdiriň

  Meşhurlyk gazanan NdFeB magnitiniň aýratyn bir görnüşi soňky ýyllar N52 tegelek disk magnitidir.Bu magnitler neodiý, demir we bor kombinasiýasyndan ýasalan we häzirki wagtda bar bolan iň güýçli magnit materialy.N52 magnit iň ýokary energiýa önümi 52 MGOe (Mega Gauss) Oersteds), islendik magnit materialy üçin iň ýokary baha.Bu ajaýyp güýçli magnit meýdanlaryny öndürip biljekdigini aňladýar dürli amaly üçin ideal etmek

 • Zawod N35 N52 Neodimiý magnit aýratynlygy

  Zawod N35 N52 Neodimiý magnit aýratynlygy

  N52 Magnit 50x20x10 Neodim magnitleri iň güýçli hemişelikdir.Häzirki wagtda magnit häsiýetleri bilen beýleki hemişelik magnit materiallaryndan has ýokary bolan seýrek ýer magnitleri. Olaryň ýokary magnit güýji, demagnetizasiýa garşylygy, arzan bahasy we köp taraplylygy
  senagat we tehniki ulanyşdan başlap, şahsy taslamalara çenli amaly programmalar üçin iň amatly saýlawy ediň.

123456Indiki>>> Sahypa 1/30