• Iki garşylykly NdFeB gönüburçly neodim magnitleri

  Iki garşylykly NdFeB gönüburçly neodim magnitleri

  Neodymium ortaça reaktiw we howada sary reňkde çalt okislenýän kümüş-ak metal.

 • 30 ýyllyk zawod, dürli görnüşli ýöriteleşdirilen Neodymium magnit bilen üpjün edýär

  30 ýyllyk zawod, dürli görnüşli ýöriteleşdirilen Neodymium magnit bilen üpjün edýär

  * Goýmalar - neodimium blok, bar we kub magnitleri köp programma üçin peýdalydyr.Döredijilik ussatlygy we DIY taslamalaryndan başlap sergi displeýlerine, mebel ýasamak, gaplamak, mekdep synpynyň bezegi, öý we ofis guramaçylygy, lukmançylyk, ylym
  enjamlar we başgalar.Şeýle hem dürli dizaýn we in engineeringenerçilik we kiçi göwrümli önümçilik programmalary üçin ulanylýar,
  iň ýokary güýç magnitleri talap edilýär.Has giňişleýin öwrenmek üçin programmalar sahypamyza giriň.

 • Güýçli güýç magnitiniň ýöriteleşdirilen derejesi N52 Neodymium Countersunk Magnet üpjün ediji

  Güýçli güýç magnitiniň ýöriteleşdirilen derejesi N52 Neodymium Countersunk Magnet üpjün ediji

  Magnit neodimium hereketlendirijiler, datçikler, mikrofonlar, ýel turbinalary, ýel generatorlary, VCM ýaly köp ugurda giňden ulanylýar.
  gaty disk diskleri, printer, kommutator, gatygepleýjiler, magnit bölünişi, magnit çeňňekler, magnit saklaýjy, magnit çuk, umumy
  gündelik ulanylyşy we ş.m.

 • Neodymium güýçli öndürijiligi bilen üçburçluk magnitini özleşdirdi

  Neodymium güýçli öndürijiligi bilen üçburçluk magnitini özleşdirdi

  Neodiý ferromagnit metal bolup, tygşytly baha nokadynda aňsatlyk bilen magnitlenýär.Hemişelik magnitlerden Neodymium iň güýçlidir we ululygy üçin samarium kobalt we keramiki magnitlerden has ýokary göterijidir.Samarium kobalt ýaly beýleki seýrek ýer magnitleri bilen deňeşdirilende, uly Neodymium magnitleri hem has amatly we çydamly.Neodiminiň iň uly güýç-agram gatnaşygy we dogry temperaturada ulanylanda we saklanylanda demagnetizasiýa garşy ýokary garşylygy bar.

 • Iförite şekilli üçburçluk ndfeb neodymium magnit

  Iförite şekilli üçburçluk ndfeb neodymium magnit

  Neodymium (NdFeB) Magnit hereketlendirijiler, datçikler ýaly köp ugurlarda giňden ulanylýar,

  mikrofonlar, ýel turbinalary, ýel generatorlary, printer, kommutator, gaplaýyş gutusy, gatygepleýjiler, magnit bölünişi, magnit çeňňekler, magnit saklaýjy, magnit çuk, ekt.
  1. Näzik we gysylan ellerden ägä boluň.
  2. Gurak ýerde otag temperaturasynda saklaň!
  3. Seresaplyk bilen çykaryň.Iki magnit birikdirilende biri-biriňizi ýuwaş-ýuwaşdan ýapyň.Gaty togalanmak magnitleriň zaýalanmagyna we ýarylmagyna sebäp bolup biler.
  4. Çagalara ýalaňaç Ndfeb magnitleri bilen oýnamaga rugsat berilmeýär.
 • Neodymium ýörite şekilli magnit üpjün ediji

  Neodymium ýörite şekilli magnit üpjün ediji

  30 ýyllyk hemişelik neodim magnit öndürijisi - Zhaobao Magnit, gözlegiňize hoş geldiňiz!
  Magnit zawody hökmünde 60000m2-den gowrak zawod gurduk, ýyllyk önümi 5000 tonnadan gowrak NdFeB Magnets.Dürli şekil, ululyk we häsiýetli güýçli magnitleriň özleşdirilmegini goldaýarys.
  30 ýyllyk magnit bilen üpjün ediji hökmünde Huawei, Disney, alma, Samsung, Hitachi we ş.m. ýaly iri halkara kärhanalary bilen üpjünçilik hyzmatdaşlygyny ýola goýduk.
  Neodimiý magnit bilen üpjün ediji hökmünde kompaniýamyz ýokary gözleg, pes tersine temperatura koeffisiýenti we pes horlanmak aýratynlyklary bilen NdFeB önümçiligine ygrarlydyr.Onda 25 oýlap tapyş patenti we 18 sany peýdaly model patenti bar.

 • Hytaýda seýrek duş gelýän neodim magnit zawody

  Hytaýda seýrek duş gelýän neodim magnit zawody

  30 ýyllyk magnit öndürijisi, biz dürli derejeleri (N25-den N52-e çenli) we dürli görnüşli neodimiý magnitleri düzýäris we dürli görnüşli EXW, FCA, DAT, DAP, DDP we ş.m.

 • OEM seýrek toprakly neodim magnit öndürijisi

  OEM seýrek toprakly neodim magnit öndürijisi

  30 ýyllyk magnit öndürijisi, biz dürli derejeleri (N25-den N52-e çenli) we dürli görnüşli neodimiý magnitleri düzýäris we dürli görnüşli EXW, FCA, DAT, DAP, DDP we ş.m.