• 30 ýyllyk Hytaý zawodynyň lomaý satuwy N52 Neodimiý magnitleri Disk tegelek neodim magnit

  30 ýyllyk Hytaý zawodynyň lomaý satuwy N52 Neodimiý magnitleri Disk tegelek neodim magnit

  Meşhurlyk gazanan NdFeB magnitiniň aýratyn bir görnüşi soňky ýyllar N52 tegelek disk magnitidir.Bu magnitler neodiý, demir we bor kombinasiýasyndan ýasalan we häzirki wagtda bar bolan iň güýçli magnit materialy.N52 magnit iň ýokary energiýa önümi 52 MGOe (Mega Gauss) Oersteds), islendik magnit materialy üçin iň ýokary baha.Bu ajaýyp güýçli magnit meýdanlaryny öndürip biljekdigini aňladýar dürli programmalar üçin ideal etmek.

 • Hytaý 30 ýyllyk zawod tegelek disk diski bilen üpjün edýär Imanes De Neodimio N52 Neodymium Magnet

  Hytaý 30 ýyllyk zawod tegelek disk diski bilen üpjün edýär Imanes De Neodimio N52 Neodymium Magnet

  Neodim lron Bor (NdFeB) magnitleri seýrek topragyň bir görnüşidir Ajaýyp güýçli magnit häsiýetleri bilen bahalandyrylýan magnit.NdFeB magnitleri iň güýçli hemişelik bolmagy bilen bellidir magnitler bar.we giň gerimde ulanylýar elektrik hereketlendirijilerinden magnit şaý-seplerine çenli goşundylar.

 • 30 ýyllyk zawod göni satyjy alternatiw üçin super güýçli neodim magnit

  30 ýyllyk zawod göni satyjy alternatiw üçin super güýçli neodim magnit

  N52 tegelek disk magnitleri saklamak we esasanam peýdalydyr obýektleri ýerinde goramak.Olar köplenç senagat şertlerinde ulanylýar saklamak üçin maşynlara we enjamlara oturdylyp bilner bölekleri ygtybarly ýerde.Şeýle hem olar köplenç ulanylýar ýaly magnit podşipnikler üçin magnitler magnit bejergisi we magnit şaý-sepleri.

  Güýçlerinden başga-da, N52 tegelek disk magnitleri hem bar däl ululyk-güýç gatnaşygy üçin ukyply.Olar kiçi we ykjam şonda-da ägirt uly magnit güýji berip biler.Bu edýär nirede we enjamlaryň giň toplumynda ulanmak üçin amatly giňişlik ýokary.

 • Güýçli hemişelik neodim demir demir bor magnit disk magnit öndürijisini özleşdiriň

  Güýçli hemişelik neodim demir demir bor magnit disk magnit öndürijisini özleşdiriň

  Meşhurlyk gazanan NdFeB magnitiniň aýratyn bir görnüşi soňky ýyllar N52 tegelek disk magnitidir.Bu magnitler neodiý, demir we bor kombinasiýasyndan ýasalan we häzirki wagtda bar bolan iň güýçli magnit materialy.N52 magnit iň ýokary energiýa önümi 52 MGOe (Mega Gauss) Oersteds), islendik magnit materialy üçin iň ýokary baha.Bu ajaýyp güýçli magnit meýdanlaryny öndürip biljekdigini aňladýar dürli amaly üçin ideal etmek

 • Hytaý magnit öndürijisi lomaý satyjy hemişelik neodim magnit

  Hytaý magnit öndürijisi lomaý satyjy hemişelik neodim magnit

  30 ýyllyk hemişelik neodim magnit öndürijisi - Zhaobao Magnit, gözlegiňize hoş geldiňiz!

  "Zhaobao Magnet" 1990-njy ýyllaryň başynda esaslandyryldy, bu Hytaýda seýrek ýer hemişelik magnit öndürmek bilen meşgullanýan iň irki kärhanalaryň biridir.30 ýyldan gowrak ösüşden soň, kompaniýamyz çig maldan taýýar önümlere çenli doly önümçilik zynjyryna eýe boldy. Gözleg we gözleg, önümçilik we satuwy birleşdirýän uly göwrümli hemişelik magnit öndürijisi.

  Magnit zawody hökmünde 60000m2-den gowrak zawod gurduk, ýyllyk önümi 5000 tonnadan gowrak NdFeB Magnets.Dürli şekil, ululyk we häsiýetli güýçli magnitleriň özleşdirilmegini goldaýarys.

  Huawei, Disney, alma, Samsung, Hitachi we başgalar ýaly köp sanly iri halkara kärhanalary bilen üpjünçilik hyzmatdaşlygyny ýola goýduk.

 • Zawodyň lomaý güýçli NdFeB tegelek magnit

  Zawodyň lomaý güýçli NdFeB tegelek magnit

  Neodim magnitleri Neodymium (Nd), Demir (Fe) we Bor (B) birleşmesidir we NdFeB ýa-da Neo diýlip hem atlandyrylýar, Disk Magnitleri her pudakda diýen ýaly ulanylýar.

 • 30 ýyllyk zawod lomaý N52 NdFeB silindr Neodymi disk magnit

  30 ýyllyk zawod lomaý N52 NdFeB silindr Neodymi disk magnit

  Neodiý ferromagnit metal bolup, tygşytly baha nokadynda aňsatlyk bilen magnitlenýär.Hemişelik magnitlerden Neodymium iň güýçlidir we ululygy üçin samarium kobalt we keramiki magnitlerden has ýokary göterijidir.Samarium kobalt ýaly beýleki seýrek ýer magnitleri bilen deňeşdirilende, uly Neodymium magnitleri hem has amatly we çydamly.Neodiminiň iň uly güýç-agram gatnaşygy we dogry temperaturada ulanylanda we saklanylanda demagnetizasiýa garşy ýokary garşylygy bar.

 • Lomaý bahadan arzan bahaly neodimium disk magnitleri

  Lomaý bahadan arzan bahaly neodimium disk magnitleri

  Neodymi disk magnitleri tegelek teňňe şekilli we köplenç programmalarda ulanylýar.

 • Qualityokary hilli adaty neodim disk disk magnitleri

  Qualityokary hilli adaty neodim disk disk magnitleri

  Neodimiý magnitleri seýrek ýer magnitleriniň iň güýçlüsi bolup, her pudakda diýen ýaly ulanylýar, dürli derejeleriň uly nusgalaryny öz içine alýar.
 • Hytaý magnit öndürijisi N52 adaty önümçilik NdFeB disk magnitini öndürdi

  Hytaý magnit öndürijisi N52 adaty önümçilik NdFeB disk magnitini öndürdi

  Neodiý ferromagnit metal bolup, tygşytly baha nokadynda aňsatlyk bilen magnitlenýär.Hemişelik magnitlerden Neodymium iň güýçlidir we ululygy üçin samarium kobalt we keramiki magnitlerden has ýokary göterijidir.Samarium kobalt ýaly beýleki seýrek ýer magnitleri bilen deňeşdirilende, uly Neodymium magnitleri hem has amatly we çydamly.Neodiminiň iň uly güýç-agram gatnaşygy we dogry temperaturada ulanylanda we saklanylanda demagnetizasiýa garşy ýokary garşylygy bar.

 • N52 Seýrek Earther Neodymi Disk Magnitleri

  N52 Seýrek Earther Neodymi Disk Magnitleri

  Neodymium ortaça reaktiw we howada sary reňkde çalt okislenýän kümüş-ak metal.Metal ýumşak we süýümli.

 • Zawod Super Güýçli Neodymi N52 Disk Magnit 50 × 30 Satylýar

  Zawod Super Güýçli Neodymi N52 Disk Magnit 50 × 30 Satylýar

   
  Ni, Zn, Epoksi, Altyn, Kümüş we ş.m. ýaly ähli magnit örtüklerini goldaň.

  Ni Plating Maget: Okislenmä garşy gowy täsir, ýokary ýalpyldawuk görnüş, uzak ömri.
  Zn örtükli magnit: surfaceerüsti daşky görnüş we okislenme garşylygy boýunça umumy talaplara laýyk gelýär
  Epoksi örtükli magnit: Gara ýüz,
  ýowuz atmosfera gurşawy üçin amatly
  we ýokary talap edýän ýagdaýlar
  poslama garşylyk.
123456Indiki>>> Sahypa 1/6